sound byJbgmusic

Kontakt

profil-dzieci14962778 1322664637778702 1696221010839332013 n

 

 

695-032-137 (biuro)
665 492 394 (Serock-Stasi Las)
22 766-25-31 (Legionowo)

665 492 396 (Żłobek Muzyczka(

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dołącz do nas!

thumb0

 

 

22 782-69-16 (stacjonarny)

Statut Niepublicznego Przedszkola Muzyczka

STATUT
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „MUZYCZKA"
Z siedzibą w Stasim Lesie ul. Jutrzenki 7 , 05-140 Serock

 

 

ROZDZIAŁ I
NAZWA PRZEDSZKOLA, POSTNOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Przedszkole nosi nazwę: Niepubliczne Przedszkole „Muzyczka"

2. Przedszkole jest placówką niepubliczną.

3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Manuela Gleb- Karpowska zgodnie ze zmianą we wpisie do ewidencji placówek z dnia 02.10.2014 roku

4. Przedszkole znajduje się w miejscowości Stasi Las przy ul. Jutrzenki 7, w gminie Serock.

§ 2

1. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach
wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:

a. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem
i możliwościami rozwojowymi;
b. sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;
c. współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowywaniu dzieci
i przygotowanie ich do nauki szkolnej.

2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących
obszarów edukacyjnych:

a. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym
środowisku;
b. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
c. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;
d. rozwijanie wrażliwości moralnej;
e. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących
w dostępnym otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym dziecka;
f. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć;
g. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz
ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
h. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania
i zachowań prozdrowotnych.

3. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

a. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz
w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
b. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa-zarówno pod względem fizycznym, jak
i psychicznym;
c. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp;
d. Współpracuje ze specjalistami (logopeda, terapeuta, stomatolog) zapewniając w miarę
potrzeb konsultację i pomoc.

R O Z D Z I A Ł III
ORGANY PRZEDSZKOLA I ZAKRES ICH ZADAŃ
§ 4

1. Organami Przedszkola są:

1) Organ prowadzący – Właściciel Przedszkola;

2) Dyrektor ds. Pedagogicznych;

§ 5

1. Właściciel Przedszkola kieruje:

- wszelkimi aspektami biznesowymi;

- organizacją pracy Przedszkola

- finansami;

- oraz kadrami, w tym zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, biorąc pod uwagę opinię Dyrektora.

2. Dyrektor ds. Pedagogicznych kieruje całokształtem pracy Przedszkola we wszystkich sprawach związanych z realizacją celów i zadań opisanych w § 3 oraz reprezentuje Przedszkole w kontaktach z jednostkami nadzoru pedagogicznego.

3. Do podstawowych obowiązków Dyrektora ds. Pedagogicznych należy:

1) sprawowanie opieki nad wychowankami przedszkola oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nauki, wychowania i opieki;

2) przekazywanie informacji do właściciela o stanie technicznym budynków i terenów wokół przedszkola;

3) opracowywanie dokumentów programowo – organizacyjnych Przedszkola – roczny plan pracy, organizację pracy itp.;

4) pełnienie nadzoru pedagogicznego, ocenianie kadry pedagogicznej oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji;

5) opracowywanie zakresu obowiązków (czynności) pracowników Przedszkola;

6) opiniowanie możliwości zatrudnienia kandydatów na pracowników Przedszkola;

7) nadzorowanie organizacji imprez przedszkolnych;

8) organizowanie szkoleń;

9) prowadzenie hospitacji.

R O Z D Z I A Ł IV
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 6
Przedszkole jest placówką opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną:
1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do Przedszkola może być także przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

§ 7

1. Grupa przedszkolna nie powinna przekraczać 20 dzieci.
2. Przedszkole świadczy usługi opiekuńczo – wychowawcze przez cały rok szkolny, który obejmuje okres od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia, przy czym w miesiącu lipcu następować będzie w każdym roku przerwa wakacyjna (dwa tygodnie).
3. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się z dniem 31 sierpnia następnego roku.
4. Czas pracy przedszkola ustala się od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez Właściciela przy uwzględnieniu potrzeb Rodziców.
5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez Dyrektora ds. Pedagogicznych w porozumieniu z Właścicielem. Terminy przerw w pracy przedszkola podawane są do wiadomości przez Dyrektora ds. Pedagogicznych i wywieszane są
w gablocie ogłoszeń w terminie do dnia 31 sierpnia na następny rok szkolny.

6. Dominującą formą zajęć jest zabawa.
7. Tygodniowy i dzienny rozkład zajęć dostosowany jest do potrzeb wiekowych i rozwojowych dzieci.
8. W celu stworzenia dzieciom środowiska naturalnego, innowacyjnego oraz umożliwienia pracy we własnym tempie i uczenia się dzieci młodszych od starszych, przedszkole prowadzi zajęcia w grupach różnowiekowych.

§ 8

1. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Przedszkole ustala Właściciel w oparciu o analizę kosztów utrzymania Przedszkola i w zależności od zakresu usług określonych umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy Przedszkolem a Rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
2. Opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole, obejmują następujące bezzwrotne należności:
1) opłatę wpisowego,
2) opłatę czesnego,
3) wynagrodzenie za usługi dodatkowe,
4) dodatkowe wynagrodzenie za usługi świadczone ponad normę czasu pracy Przedszkola, określoną umową cywilno – prawną zawartą pomiędzy Właścicielem a Rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
3. Opłata wpisowego ma charakter jednorazowy, i należy ją uiszczać zgodnie z warunkami określonymi umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy Właścicielem a Rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
4. Opłatę czesnego należy uiszczać każdego miesiąca w sposób określony umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy Właścicielem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, aż do wygaśnięcia tejże umowy.
5. Wysokość czesnego na nowy rok szkolny podawana jest przez Właściciela do wiadomości Rodziców do 30 kwietnia każdego roku na tablicy ogłoszeń. Wysokość czesnego może wzrosnąć o wskaźnik inflacji oraz wzrost kosztów utrzymania Przedszkola.

§ 9

1. Dyrektor ds. Pedagogicznych powierza każdą grupę dzieci opiece jednego lub dwóch nauczycieli, w zależności od czasu pracy grupy lub zadań dodatkowych.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
3. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe, w tym język angielski oraz rytmikę w których uczestniczą wszystkie przyjęte dzieci. W czasie zajęć dodatkowych w Przedszkolu obecny jest nauczyciel prowadzący grupę.
4. Czas trwania zajęć dodatkowych dostosowany jest do możliwości dzieci i wynosi od 15 do 30 minut, z zastrzeżeniem prawa Przedszkola do zmiany czasu ich trwania w zależności od potrzeb dzieci.
5. Przedszkole może być jedno- lub wielooddziałowe. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola, opracowywany przez Dyrektor ds. Pedagogicznych który określa w szczególności: czas pracy poszczególnych grup, liczbę pracowników przedszkola itp.
6. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora ds. Pedagogicznych z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny zaakceptowany przez Właściciela.
7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad daną grupą, ustala dla tej grupy szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb
i zainteresowań dzieci.

R O Z D Z I A Ł V
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA
NAUCZYCIELE
§ 10

1. W przedszkolu zatrudnia się Dyrektora ds. Pedagogicznych, , nauczycieli oraz nauczycieli pomocniczych.
2. Warunkiem koniecznym do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania, zgodnie z wymogami określonymi przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
3. Wynagrodzenie nauczyciela i nauczyciela pomocniczego określa umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna (np. zlecenia, o dzieło).

§ 11

Obowiązki i prawa nauczyciela.

1. Obowiązkiem nauczyciela jest realizacja podstawy programowej na podstawie programu przyjętego przez przedszkole, planowanie działań w oparciu o diagnozę dziecka i program nauczania, a także realizacja zadań organizacyjnych, wyznaczonych w planie pracy przedszkola, w tym w szczególności:
1) tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania, wzbogacania doświadczeń dziecka;
2) stymulowanie rozwoju dziecka;
3) współpraca ze specjalistami w zakresie opieki psychologiczno – pedagogicznej i zdrowotnej;
4) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) systematyczna współpraca i współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi), np. poprzez prowadzenie konsultacji lub zebrań na terenie Przedszkola. Zebrania odbywają się każdorazowo za wiedzą i zgodą Dyrektora ds. Pedagogicznych;
6) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej;
7) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie obserwacji i ich wyników;
8) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy i nauki w czasie ich pobytu w Przedszkolu, jak również podczas zajęć organizowanych poza jego terenem (1 opiekun dorosły na 10 dzieci poza terenem Przedszkola);
9) wykonywanie zadań zgodnie z zakresem obowiązków i niniejszym statutem jak i zadań określonych przez Dyrektora ds. Pedagogicznych lub Właściciela. Nauczyciel wykonuje również inne zadania niż wynikające z zakresu obowiązków, jeżeli zostały polecone przez Dyrektora ds. Pedagogicznych lub Właściciela.

2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za:

1) jakość i wyniki prowadzonej przez siebie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej.
2) bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci w czasie ich pobytu w Przedszkolu, w tym:
w czasie imprez (zabaw) organizowanych przez Przedszkole poza jego terenem,
oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.
W przypadku zaistnienia konieczności oddalenia się nauczyciela od nadzorowanej grupy, pozostawia ją pod opieką nauczyciela pomocniczego.
3. Nauczyciel ma prawo do:

1) realizacji programu dydaktycznego i wychowawczego wybranymi przez siebie metodami
i środkami, o ile zostały zaakceptowane przez Dyrektora ds. Pedagogicznych;
2) rozwoju zawodowego, w tym brania udziału w wybranych szkoleniach lub warsztatach.

§ 12

Obowiązki i prawa nauczyciela pomocniczego.

1. Obowiązkiem nauczyciela pomocniczego jest realizacja zadań organizacyjnych, wyznaczonych w planie pracy przedszkola, w tym w szczególności:
1) współpraca i współdziałanie z nauczycielem;
2) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy i nauki w czasie ich pobytu w Przedszkolu, jak również podczas zajęć organizowanych poza jego terenem (1 opiekun dorosły na 10 dzieci poza terenem Przedszkola);
3) rozdział posiłków dzieciom;
4) tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania, wzbogacania doświadczeń dziecka;
5) stymulowanie rozwoju dziecka;
6) wykonywanie zadań zgodnie z zakresem obowiązków i niniejszym statutem jak i zadań określonych przez Dyrektora ds. Pedagogicznych lub Właściciela. Nauczyciel pomocniczy wykonuje również inne zadania niż wynikające z zakresu obowiązków, jeżeli zostały polecone przez Dyrektora ds. Pedagogicznych lub Właściciela.
2. Nauczyciel pomocniczy jest odpowiedzialny za:
1) bezpieczeństwo, życie i zdrowie dzieci w czasie ich pobytu w Przedszkolu, w tym:
w czasie imprez (zabaw) organizowanych przez Przedszkole poza jego terenem,
oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.
W przypadku zaistnienia konieczności oddalenia się nauczyciela pomocniczego od nadzorowanej grupy, pozostawia ją pod opieką innego pracownika przedszkola.

3. Nauczyciel pomocniczy ma prawo do:
1) Rozwoju zawodowego, w tym brania udziału w wybranych szkoleniach lub warsztatach.

P R Z E D S Z K O L A K I
PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA, SKREŚLENIE Z LISTY WYCHOWANKÓW
§ 13

1. Przyjęcie dziecka do Przedszkola następuje na podstawie rozmowy rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, Właściciela i Dyrektora ds. Pedagogicznych oraz umowy cywilno – prawnej zawartej pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (opiekunem prawnym) a Właścicielem Przedszkola.

2. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli Przedszkole dysponuje wolnym(i) miejscem(ami). Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do Przedszkola.

3. Rozwiązanie umowy cywilno-prawnej przez jedną ze stron umowy, o której mowa w ust.1 § 13 niniejszego Statutu, powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków Przedszkola, przy czym skreślenie dziecka następuje z dniem wygaśnięcia umowy.

4. Przypadki, w których dziecko może być skreślone z listy wychowanków:

a. nieuregulowanie przez rodziców (prawnych opiekunów) odpłatności za przedszkole za dany miesiąc;

b. nie wypełnianie obowiązków Rodzica lub Dziecka;
c. nieobecność dziecka w Przedszkolu w sposób ciągły przez okres jednego miesiąca oraz brak jednoznacznej informacji ze strony rodziców ( prawnych opiekunów) o kontynuowaniu uczęszczania dziecka do przedszkola, z uwzględnieniem zapisów paragrafu 15 ust.4-6

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI W PRZEDSZKOLU
§ 14

1. Dziecko ma prawo do:

1) pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości, winno wzrastać w poczuciu miłości
i zrozumienia;
2) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego, zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej,
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
4) poszanowania godności osobistej;
5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.
2. Do obowiązków dziecka w szczególności należą:
1) szanowanie swojego kolegi oraz wytworów jego pracy;
2) słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela;
3) przestrzeganie ustalonych zasad w grupie; okazywanie szacunku nauczycielowi oraz innym osobom;
4) szanowanie poglądów i przekonań innych osób;
5) troska o zabawki, dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń Przedszkola, przeznaczonych do zabaw i nauki dzieci;
6) staranność o utrzymanie czystości i porządku na terenie Przedszkola;
7) nie oddalanie się od grupy;
8) zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji.

OBOWIĄZKI I PRAWA RODZICÓW
§ 15

1. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przestrzegania zawartej z Właścicielem umowy cywilno-prawnej, o jakiej mowa w § 13 ust.1 niniejszego Statutu, oraz postanowień Statutu Przedszkola. W przypadku sprzeczności treści postanowień umowy cywilno-prawnej
z postanowieniami niniejszego Statutu, Strony wiąże umowa cywilno-prawna.

2. Powinnością Rodziców (Opiekunów Prawnych) jest dążenie do jak najściślejszej współpracy rodziny i przedszkola polegającej m.in. na systematycznych konsultacjach i rozmowach indywidualnych z nauczycielem (nauczycielami) dziecka lub z Dyrektorem ds. Pedagogicznych.

3. Obowiązkiem Rodziców (Opiekunów Prawnych) jest sprawowanie opieki nad własnym dzieckiem na terenie przedszkola po jego odebraniu od nauczyciela oraz podczas imprez
i spotkań przedszkolnych w których uczestniczą rodzice.
4. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do zapewnienia dziecku regularnego uczęszczania na zajęcia.
5. Wypełnienie obowiązku, o którym mowa w ust.1 podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % dni zajęć w Przedszkolu.

7. Ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

8. Dziecko powinno być przyprowadzane bezpośrednio do nauczyciela lub nauczyciela pomocniczego i odbierane od pracownika Przedszkola przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecka. Upoważniona osoba do odbioru dziecka winna być pełnoletnia. Osoba odbierająca dziecko musi być trzeźwa. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden z rodziców (opiekunów prawnych) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem, które to upoważnienie zawiera:

1) wskazanie imienia i nazwiska osoby upoważnionej ;

2) wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dowodu, jego numer i ewentualnie seria), którym osoba upoważniona będzie się posługiwać podczas odbioru dziecka;

3) podpis rodzica/ów (opiekuna/ów prawnego/ych).

9. Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest przyprowadzenie do Przedszkola zdrowego dziecka. W przypadku istnienia wątpliwości ze strony nauczyciela przyjmującego dziecko co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ten ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do Przedszkola. Nauczyciel podaje leki dziecku jedynie w przypadku chorób przewlekłych na wyraźną i pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) potwierdzoną pisemnym zaleceniem lekarskim.

10. W przypadku opóźnienia odbioru dziecka z Przedszkola przez rodzica (opiekuna prawnego) (odbiór dziecka następuje po godzinach pracy Przedszkola) przysługuje dodatkowe wynagrodzenie określone umową cywilno-prawną, o jakiej mowa w § 13 ust. 1 niniejszego Statutu.

11. Rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek śledzić bieżące informacje na tablicy ogłoszeń.

§ 16
1. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości programu i metod pracy przedszkola;
2) systematycznego uzyskiwania informacji o postępach edukacyjnych dziecka;
3) udziału w zajęciach otwartych i imprez, organizowanych przez Przedszkole,
4) rodzice mają prawo do znajomości zamierzeń wychowawczo-dydaktycznych w oddziale
i przedszkolu,
5) rodzice mają prawo przekazywania uwag i opinii o pracy przedszkola do Dyrektora ds. Pedagogicznych, Nauczycieli, Właściciela.

ROZDZIAŁ VI
SPOSOBY UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA
§ 17

1.Na fundusz Przedszkola składają się:
1) wpływy uzyskiwane z opłat dokonywanych przez rodziców (opiekunów prawnych),
2) dotacje z budżetu gminy,
3) inne subwencje, darowizny, nawiązki i odpisy podatkowe.

R O Z D Z I A Ł VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18

1. Uchwalenie nowego Statutu lub zmiana niniejszego Statutu, jak też decyzja o likwidacji Przedszkola, należą do kompetencji Właściciela Przedszkola.
2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację nauczania w postaci dzienników zajęć.
3. Wszelkie regulaminy i inne przepisy wewnętrzne przedszkola nie mogą być sprzeczne
z postanowieniami niniejszego statutu.
4. Wszelkie zmiany wprowadzane będą w formie aneksu zatwierdzonego podpisem osoby prowadzącej Przedszkole.

Podstawa prawna uchwalenia Statutu – Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r.
( Dz.U. z 2004 r. Nr 256,poz. 2572 ze zm.).

1 maja 2014 r. Manuela Gleb Karpowska
data uchwalenia Statutu i podpis osoby prowadzącej
Niepubliczne Przedszkole „Muzyczka"