sound byJbgmusic

Kontakt

profil-dzieci14962778 1322664637778702 1696221010839332013 n

 

 

695-032-137 (biuro)
665 492 394 (Serock-Stasi Las)
22 766-25-31 (Legionowo)

665 492 396 (Żłobek Muzyczka(

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Dołącz do nas!

thumb0

 

 

Projekt Organizacji Wychowania Przedszkolnego

 Projekt Organizacji Wychowania Przedszkolnego

w Artystycznym Punkcie Przedszkolnym

„Muzyczka”

 

§1

1. Artystyczny Punkt Przedszkolny „Muzyczka”  zwany dalej „Przedszkolem” ma siedzibę przy ul. Piłsudskiego 41

 w Legionowie.

2. Ustalona nazwa używana przez Przedszkole brzmi: Artystyczny Punkt Przedszkolny „Muzyczka” Centrum Artystycznego „Metro Kultura”.

3. Podstawą prawną działania Przedszkola jest:

            - ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

            ze zm.)

            - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie

            rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania

            tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2008 r. nr 7, poz. 38)

            - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 czerwca 2008 r. zmieniające

            (Dz. U. z 2008 r. nr 104, poz. 667).

            - niniejszy Projekt Organizacji Wychowania Przedszkolnego w Artystycznym Punkcie Przedszkolnym

            „Muzyczka”

4.Przedszkole prowadzone jest przez CENTRUM ARTYSTYCZNE „,METRO KULTURA” Manuela Gleb – Karpowska ul.Groszkowskiego 14/2 05-131 Zegrze, zwaną dalej Organem Prowadzącym.

 

§2

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.

 

1. Celem Przedszkola jest:

            a) zapewnienie wychowankom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego, psychicznego

            i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej,

            b) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka,

            c) kształtowanie wrażliwości muzycznej i umiejętności scenicznych.

2. Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę, dobrą, przyjazną atmosferę wolną od agresji i przemocy.

3. Przedszkole dba o rozwój wszystkich rodzajów inteligencji dziecka.

4. Przedszkole stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.

5. Zadania Przedszkola są realizowane w szczególności przez:

            a) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci z wykorzystywaniem ich wrodzonego

            potencjału i możliwości rozwojowych,

            b) rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,

            c) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej,

            d) przygotowanie dzieci do nauki szkolnej poprzez realizację programu edukacyjnego

            zatwierdzonego przez MEN,

            e) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci,

            f) rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

            g) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

            h) zapewnianie dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej.

 

§3

Dzienny wymiar godzin zajęć w Przedszkolu

 

1. Dzienny wymiar godzin pracy, od poniedziałku do piątku, wynosi 12 godzin i 30 minut (od 5.30 do

18.00). Istnieje możliwość pozostawienia dziecka dłużej po uprzednim ustaleniu z opiekunem

i za dodatkową opłatą.

2. Wymiar godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej wynosi minimum

trzy godziny dziennie.

3. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu

wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN.

4. Przedszkolny zestaw programów i podręczników obowiązuje co najmniej przez rok.

 

 

§4

Warunki przyjmowania dzieci do Przedszkola

1. Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat (w ramach zajęć przedszkolnych).

2. Termin rekrutacji na dany rok określa Organ Prowadzący. W miarę wolnych miejsc, dzieci

będą przyjmowane do Przedszkola przez cały rok.

3. Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola jest "Karta zgłoszenia dziecka".

4. Bezpośrednio po zakończeniu rekrutacji zostanie sporządzona lista dzieci przyjętych i zostanie ona umieszczona na stronie internetowej przedszkola. Rodzice dzieci przyjętych będą informowani o wynikach rekrutacji telefonicznie.

5. Warunkiem zapisania dziecka do przedszkola jest wpłacenie wpisowego zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wpisowe jest płatne jednorazowo na okres od września do sierpnia włącznie.

6. Liczba miejsc w przedszkolu ustalana jest zgodnie z normami przeciwpożarowymi i sanitarnymi,

i wynosi 25 osób.

7. W przypadku mniejszej ilości dzieci niż miejsc, przyjęć dokonuje Organ Prowadzący na zasadzie powszechnej dostępności.

9. W przypadku, gdy liczba kandydatów do Przedszkola przekracza liczbę miejsc Organ Prowadzący powołuje Komisję ds. rekrutacji. Komisja ustala zasady i kryteria rekrutacji, z uwzględnieniem pierwszeństwa dzieci uczęszczających w roku poprzednim.

10. Rodzice dziecka przyjętego do Przedszkola na nowy rok szkolny, którzy rezygnują z miejsca w Przedszkolu, zobowiązani są do złożenia pisemnej rezygnacji przed rozpoczęciem roku szkolnego. W przeciwnym razie zobowiązani są do pokrycia kosztów do czasu złożenia takiej rezygnacji.

 

§5

1. Wychowankowie mają prawo do:

            a). Szacunku, życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i            rówieśników;

            b). Bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, zaspakajania w miarę możliwości ich potrzeb             fizycznych i psychicznych;

            c). Interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności i uzdolnienie;

            d). Wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu i postawy radzenia sobie

            w różnych sytuacjach;

 

 

2. Wychowankowie mają obowiązek:

            a). Traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno rówieśników

            jak i dorosłych;

            b). Aktywnego udziału w zajęciach;

            c). Starania się, w miarę możliwości, aby radzić sobie z samodzielnym jedzeniem i ubieraniem się;

            d). Przestrzegania czystości;

            e). Zbierania zabawek i odkładania ich na miejsce;

 

3. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy psychicznej ani fizycznej.

 

4. Dyrektor może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków gdy:

            a). Rodzice systematycznie zalegają z opłatami za przedszkole (po wcześniejszym wezwaniu     rodziców do uregulowania należności w wyznaczonym terminie).

            b). Dziecko nie uczęszcza do przedszkola dłużej niż miesiąc.

            c). Pomimo upomnień rodzica/opiekuna, dziecko przyprowadzane jest z oznakami różnych chorób        i nie zostało przedłożone zaświadczenie lekarskie, iż dziecko jest zdrowe.

            d). Dziecko nagminnie nie przestrzegało obowiązków zawartych w punkcie „Obowiązki             wychowanków”.

            e). Informacje podane w karcie zgłoszeniowej dziecka są niezgodne z prawdą.

            f). Nastąpi brak współpracy pomiędzy rodzicami/ opiekunami a nauczycielem w zakresie

            rozwiązywania problemów wychowawczo-dydaktycznych.

            g). Rodzic może odwołać się od decyzji dyrektora, do osoby prowadzącej, w terminie 5 dni od

            wydania decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola.

 

5. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i zajęcia dodatkowe

            a). Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z trzech części:

                        • Opłaty stałej - czesnego (koszty określone przez Organ Prowadzący).

                        • Opłaty za żywienie – catering (wysokość stawki ustalona przez Organ Prowadzący).

                        • Jednorazowej opłaty wpisowej (koszty określone przez Organ Prowadzący).

            b). Wpisowe uiszcza się w dniu podpisania umowy lub przelewem na konto w terminie 7 dni od           daty podpisania umowy o świadczenie usług. Wpisowe nie podlega zwrotowi w momencie    rezygnacji dziecka z zajęć w Punkcie przedszkolnym.

            c). Wpisowe podlega zwrotowi, jeśli zaistnieją okoliczności leżące po stronie Punktu      przedszkolnego lub wynikające ze zdarzeń niezależnych od punktu, a powodujących zamknięcie       placówki tj. punktu przedszkolnego.

            d.) Opłaty za przedszkole rodzice dokonują na konto przedszkola do 5 dnia każdego miesiąca za

            miesiąc z góry. Zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe są wliczone w koszt pobytu miesięcznego          (z wyjątkiem zajęć dodatkowych, ustalanych w porozumieniu z rodzicami).

            e). Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczenia opłaty

            stałej.

            f). Czesne nie podlega odpisom ani zwrotom, chyba że zaistnieją okoliczności leżące po stronie             klubu lub wynikające ze zdarzeń niezależnych od punktu przedszkolnego, a powodujących      zamknięcie placówki .

            g). W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom zgłaszającym nieobecność

            przysługuje zwrot kosztów żywienia, w przypadku gdy zgłoszenie następuje minimum jeden

            dzień roboczy wcześniej. Zwroty za wyżywienie są odliczane w następnym miesiącu      kalendarzowym w postaci pomniejszonych opłat. 

            h). Środki finansowe mogą być uzyskiwane także z innych źródeł jak np.: dotacje z budżetu      gminy.

 

§6

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć

 

1. Dzieci przebywające w Przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć.

2. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w Przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.

3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci,

zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak

i psychicznym.

4. Każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.

5. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela i informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.

6. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.

7. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie Organu Prowadzącego i rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. podwyższona temperatura.

8. W przypadku choroby dziecka nauczyciele nie zapewniają opieki nad dzieckiem. Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w Przedszkolu, rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka. Nie dotyczy to przypadków alergii potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim.

9. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

10. W Przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, bez zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.

11. Wychowankowie winni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie na początku pobytu dziecka w Przedszkolu.

12. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p. poż, przepisów ruchu drogowego.

13. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej prawnie liczby opiekunów.

 

§7

Warunki przyprowadzania i odbierania dzieci do Przedszkola

 

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie, za okazaniem dokumentu tożsamości) upoważnione przez rodziców/opiekunów. Pisemne upoważnienie zamieszczone dostają rodzice/opiekunowie wraz z kartą zgłoszeniową dziecka.

2. Dziecko przyprowadzane do Przedszkola musi być oddane pod opiekę bezpośrednio osoby dorosłej; nauczyciela lub pracownika obsługi pełniącego dyżur.

3. W chwili, gdy rodzic/opiekun zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, to rodzic/opiekun przyjmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.

4. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

5. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 

§8

Warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

1. Przedszkole oferuje pakiet zajęć dodatkowych.

2. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna ustalane są przez Organ Prowadzący i zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców.

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

4. Przedszkole może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.

5. Na terenie Przedszkola na życzenie rodziców mogą być organizowane inne dodatkowe zajęcia, których częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców.

6. Opłaty za zajęcia dodatkowe ustalane są przez Organ Prowadzący.

 

§9.

Okres pracy przedszkola i terminarz przerw

1. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się l września danego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku w dni robocze z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i miesięcznej przerwy wakacyjnej, której dokładną datę trwania podaje Organ prowadzący Przedszkole do wiadomości rodziców na początku każdego roku szkolnego.

3. Terminy przerw są ustalane na każdy rok przez Organ Prowadzący (do dnia 1-go września

danego roku) i są publikowane w dokumencie: „Terminarz przerw w pracy Artystycznego Punktu Przedszkolnego Muzyczka”, dostępnym min. na stronie internetowej przedszkola.

4. Przerwy w pracy Przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo- gospodarczych.

 

§10

Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia, współpraca z rodzicami

 

1. Nauczyciele współdziałają z rodziną dziecka (prawnymi opiekunami) poprzez:

            a). wspieranie rodziców w spełnianiu roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci,

            b). udostępnianie informacji dotyczących treści zawartych w programie wychowania

            przedszkolnego realizowanego w Przedszkolu,

            c). udzielanie rzetelnych informacji rodzicom na temat zachowania, sukcesów i niepowodzeń

            ich dziecka,

            d). rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka, a w miarę potrzeb organizowanie

            różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

            e). korzystanie z pomocy rodziców/prawnych opiekunów lub innych pełnoletnich członków

            rodzin dzieci, upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie

            prowadzenia zajęć,

            f). prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dziećmi,

            g). udzielanie porad rodzicom dzieci stwarzających problemy wychowawcze.

2. Nauczyciele mają za zadanie:

            a). traktować wychowanków z szacunkiem, życzliwością i sympatią,

            b). dbać o bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu w Przedszkolu i poza budynkiem Przedszkola,

            c). planować i prowadzić pracę dydaktyczno- wychowawczą zgodnie z wymaganiami przyjętych             programów wychowania przedszkolnego,

            d). inicjować i organizować imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,      kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym,

            e). współdecydować o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników,

            f). systematycznie pogłębiać wiedzę pedagogiczną, podnosić swoje kwalifikacje zawodowe przez             aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

            g). prowadzić obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb          rozwojowych dzieci i ich dokumentowanie,

                h). zamieszczać bieżące informacje na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Przedszkola.
            i). systematycznie przygotowywać wystawki twórczości plastycznej dzieci.

            j). udzielać rodzicom i opiekunom wychowanków informacji o postępach ich dzieci, wspomagać           ich w działalności wychowawczej.

3. Nauczyciel zapewnia dzieciom poczucie pełnego bezpieczeństwa poprzez:
            •  uwypuklenie w tematyce zajęć wychowawczych problematyki bezpiecznego pobytu w          Przedszkolu;
            •  reagowanie na wszelkie nawet najdrobniejsze naruszenia przez dzieci zasad wychowania w   szczególności na przemoc fizyczną, agresję używanie wulgarnych wyrazów, zwrotów,

            wulgarnych gestów itp.
            •  tworzenie w Przedszkolu rodzinnej atmosfery, sprzyjającej dobremu samopoczuciu dzieci.

4. W Przedszkolu mogą być zatrudnieni dodatkowo nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym w celu współorganizowania kształcenia, udzielania pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi oraz prowadzenia i organizowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

5. Dyrektor placówki jest osobą zarządzającą przedszkolem. W przypadku nieobecności w placówce dyrektora, może go zastępować wyznaczony przez niego, nauczyciel przedszkola. Funkcja ta sprawowana jest społecznie.

6. W Przedszkolu mogą być zatrudnieni pracownicy administracyjni, pracownicy obsługi, osoby do pomocy nauczyciela.

7. Pracownik pomocniczy zwany „Pomoc nauczyciela”:

            a) Dba o porządek i czystość oraz bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci.

            b) Pomaga Nauczycielowi w sprawowaniu opieki nad dziećmi.

            c) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów ogólnych.

8. Stosunek pracy w/w pracowników regulują odrębne przepisy.


§11

Prawa nauczycieli

1. Nauczyciele mają prawo do:

a) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci,

b) wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi,

c) współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i podręczników,

swobody wyboru metod realizacji programu,

d) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,

e) stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,

f) wynagrodzenia za swoją pracę i urlopu wypoczynkowego.

 

§12

Dokumentacja przebiegu działalności dydaktyczno – wychowawczej.  

1. Przebieg działalności dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi w Przedszkolu w danym roku szkolnym jest dokumentowany w formie dziennika zajęć.
2. W dzienniku zajęć wpisuje się nazwisko i imiona dzieci uczęszczających na zajęcia, data i miejsce ich urodzenia, nazwisko i imiona rodziców/opiekunów i adresy ich zamieszkania, numery telefonów. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.
3. Nauczyciel potwierdza podpisem w dzienniku zajęć przeprowadzanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym dniu.

 

§13

Prawa i obowiązki rodziców

1. Rodzice mają prawo do:

            a) dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowania ich dziecka,

            b) rzetelnej informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka,

            c) wsparcia ze strony nauczycieli Przedszkola i innych specjalistów w razie problemów   wychowawczych.

2. Rodzice mają obowiązek:

            a) przestrzegania niniejszego projektu oraz Regulaminu Artystycznego Punktu Przedszkolnego „Muzyczka),

            b) poszanowania godności dziecka,

            c) wzmacniania wysiłków Przedszkola skierowanego na wszechstronny rozwój wychowanków,

            d) informowania w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu, niezwłocznego       zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

            e) punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola,

            f) angażowania się jako partner w działania Przedszkola,

            g) informowania nauczycieli o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i      postępy dziecka,

                h) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu.

3. Spotkania rodziców z nauczycielami odbywają się minimum raz w roku (spotkania ogólne)

oraz wg harmonogramu spotkań indywidualnych i według potrzeb na wniosek rodziców czy nauczycieli.

 

§14

Postanowienia końcowe

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Projekt obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, dzieci, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

3. Dla zapewnienia znajomości projektu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

            a) publikację projektu na stronie www Przedszkola.

            b) udostępnienie zainteresowanym projektu przez Organ Prowadzący.

4. Zmiany w niniejszym regulaminie wprowadza Organ Proadzący.

  1. Projekt Organizacyjny Wychowania Przedszkolnego w Artystycznym Punkcie Przedszkolnym „Muzyczka” wchodzi w życie z dniem 01 września 2012 r.